Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

Dražební řád

 

DRAŽEBNÍ ŘÁD

Dražby nemovitých věcí probíhají na webovém serveru www.drazby.exekutorbrnovenkov.cz.

Z důvodu změny právní úpravy občanského soudního řádu novelou zákona č. 396/2012 Sb., účinnou od 1.1.2013, došlo k odlišení postupu při provádění dražeb nemovitých věcí u exekučních řízení zahájených do 31.12.2012 a exekučních řízení zahájených od 1.1.2013.

U exekučních řízení zahájených před 1.1.2013 nařizuje exekutor dražební jednání usnesením o nařízení elektronického dražebního jednání, případně usnesením o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání (dále jen elektronická dražební vyhláška). Proti usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání mohou osoby oprávněné podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení.

U exekučních řízení zahájených od 1.1.2013 se v souladu s vyhláškou č. 418/2001 Sb. ve znění účinném od 1.1.2013 dražební jednání usnesením nenařizuje. Soudní exekutor vydá dražební vyhlášku (dále jen elektronická dražební vyhláška). Proti dražební vyhlášce není odvolání přípustné.

V elektronické dražební vyhlášce exekutor mimo jiné uvádí:

  • označení dražené nemovitosti,
  • výslednou cenu dražené nemovitosti,
  • nejnižší podání,
  • výši a způsob úhrady dražební jistoty
  • výši minimálního příhozu.

Dražební jednání může řídit jen exekutor nebo pověřený kandidát. 

DRAŽITEL

Dražitelem může být:

  • Fyzická osoba,
  • Právnická osoba

Fyzická osoba může dražit jen osobně nebo prostřednictvím zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena.

Za právnickou osobu jedná její statutární orgán, zaměstnanec (člen), který byl statutárním orgánem pověřen, vedoucí jejího odštěpného závodu či jiné organizační složky, která se zapisuje do obchodního rejstříku, jde – li o věci týkající se tohoto závodu (složky), prokurista, může – li dle udělené prokury jednat samostatně nebo nucený správce či zaměstnanci právnické osoby, které tím nucený správce pověřil (ust. § 336h odst. 3 a § 21 o.s.ř.). Za obec a vyšší územně samosprávný celek jedná ten, kdo je podle zvláštního zákona oprávněn je zastupovat navenek nebo jejich zaměstnanec, který tím byl touto osobou pověřen. Za stát vystupuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo organizační složka státu (ust. § 336h odst. 3 a § 21a a 21b o.s.ř.).

Dražitel, který chce nabýt nemovitou věc do společného jmění manželů, je povinen vyplnit spolu s manželem „Plnou moc a prohlášení pro účely dražby“, podpisy obou musí být ověřeny.
 
Dražitel, který chce nabýt nemovitou věc do podílového spoluvlastnictví s další osobou, je povinen vyplnit spolu s touto další osobou „Plnou moc a prohlášení pro účely dražby“, podpisy obou musí být úředně ověřeny.
 
Dražit může osoba, která se zaregistrovala na serveru www.drazby.exekutorbrnovenkov.cz, byla ověřena její totožnost dle uživatelského návodu, přihlásila se k dražbě a složila dražební jistotu

 

Totožnost může být ověřena

-  Osobně– v takovém případě je zapotřebí předložit platný průkaz totožnosti u fyzických osob, v případě jednání za právnickou osobu taktéž výpis z veřejného rejstříku.

-  Prostřednictvím formuláře zaslaného poštou– tento je možné stáhnout po ukončení registrace. Podpis na formuláři musí být úředně ověřen.

-  Elektronicky- pro tuto možnost je nutné mít platný kvalifikovaný certifikát vystavený certifikační autoritou, (kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb jsou První certifikační autorita a.s., IČ: 26439395, Česká pošta s.p., IČ: 47114983, eldentity a.s., IČ: 27112489)

Vzhledem k tomu, že o.s.ř. ani e.ř. neupravuje bližší informace a podrobnosti ohledně dražitele, vychází soudní exekutor subsidiárně ze zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, který dražebníkovi ukládá povinnost, že osoby a věci musí být označovány způsobem vylučujícím jejich záměnu. U fyzické osoby musí jít o takové označení, které jednoznačně vylučuje záměnu osob, přičemž nezpochybnitelným identifikátorem je rodné číslo fyzické osoby, které však podléhá zvláštnímu režimu. V případě dražby nemovitostí katastrální úřad vyžaduje identifikaci vydražitele jeho rodným číslem. Z tohoto důvodu je v dražební praxi nutné, aby se fyzická osoba jednoznačně identifikovala svým rodným číslem. Pro zpracování těchto údajů platí zvláštní režim dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Na základě výše uvedené skutečnosti soudní exekutor poučuje všechny dražitele, že bude při jejich registraci vyžadovat sdělení rodného čísla, jinak budou vyloučeni z dražby (netýká se právnických osob jako dražitelů). Při samotné dražbě nemovitostí již dražitelé o této skutečnosti nebudou soudním exekutorem poučováni. 

JISTOTA

Zájemci o účast v elektronickém dražebním jednání jsou povinni zaplatit jistotu před zahájením dražby. Jistotu lze uhradit:

  • vkladem na účet soudního exekutora vedeného u peněžního ústavu ČSOB, a.s., číslo účtu 197698747/0300, s uvedením přiděleného variabilního symbolu, a to nejméně jeden den před konáním elektronické dražby (k později složené jistotě nebude přihlíženo) nebo
  • převodem na účet soudního exekutora, číslo účtu 197698747/0300, s uvedením přiděleného variabilního symbolu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li den před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla.Z těchto důvodů je nutné, aby zájemci o dražbu zasílali jistotu na účet soudního exekutora v předstihu několika pracovních dnů (peněžní ústavy mají na převod peněz 2 pracovní dny), aby nedošlo k případným nesrovnalostem v rámci bankovních převodů. 

Doporučujeme doplnit do zprávy pro příjemce jméno a příjmení (název) dražitele. Variabilní symbol bude přidělen každému účastníkovi dražebního jednání individuálně.

UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA

Osoba, která chce při elektronické dražbě uplatnit své předkupní právo, jej musí prokázat nejpozději 3 pracovní dny před zahájením elektronického dražebního jednání:

-           písemně s doložením listin, které předkupní právo prokazují (v této lhůtě musí být uplatnění předkupního práva doručeno soudnímu exekutorovi),

-          osobněv sídle soudního exekutora, s doložením listin, které předkupní právo prokazují.

 

U exekučních spisů zahájených do 31.12.2012 (včetně), se dražitel, který uplatnil své předkupní právo, dozví o tom, zda je jeho předkupní právo prokázáno, při vstupu do elektronické dražební místnosti. Usnesení exekutora bude zveřejněno při zahájení elektronické dražby v elektronickém systému dražeb na adrese http://drazby.exekutorbrnovenkov.cz. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

U exekučních spisů zahájených od 1.1.2013 bude dražitel, který uplatnil své předkupní právo nebo právo zpětné koupě, vyrozuměn o rozhodnutí, zda bylo toto prokázáno na adrese http://drazby.exekutorbrnovenkov.cz, a to bezprostředně před časem zahájení elektronické dražby.

OSOBY VYLOUČENÉ Z DRAŽBY

Jako dražitelé nesmí vystupovat soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, povinný, manžel povinného, obmeškaný vydražitel (osoba, která zmařila předchozí dražbu tím, že nedoplatila nejvyšší podání) uvedený v ust. § 336m odst. 2 o.s.ř. a ti, jimž v nabytí brání zvláštní právní předpis.

PRŮBĚH DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

Detailní informace o postupu při dražbě jsou uvedeny v „Návodu k použití dražebního serveru“, který je dostupný na stránkách https://drazby.exekutorbrnovenkov.cz/informace/navod/.

Dražba se koná, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.

-  V řízeních zahájených do 31.12.2012 (včetně), bude příklep udělen tomu dražiteli, který učinil nejvyšší podání, za předpokladu, že nebylo uplatněno předkupní právo a že žádný z dražitelů nevznesl námitku. Námitky proti udělení příklepu lze uplatnit v časovém horizontu pěti minut od systémového prohlášení: „Bylo učiněno nejvyšší podání. Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.“.O tomto jsou účastníci dražby vyrozuměni on-line. V případě, že budou námitky proti udělení příklepu podány, rozhodne o nich soudní exekutor usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. Pokud budou soudním exekutorem námitky shledány důvodnými, pokračuje elektronická dražba vyvoláním předposledního podání; v opačném případě soudní exekutor udělí příklep. Usnesení o udělení příklepu bude zveřejněno nejpozději následující den po udělení příklepu na elektronické úřední desce soudního exekutora na stránce www.exekutorbrnovenkov.cz v sekci „ostatní zveřejněné dokumenty“.

 

V řízeních zahájených od 1.1.2013, bude příklep udělen tomu dražiteli, který učinil nejvyšší podání, za předpokladu, že nebylo uplatněno předkupní právo. Námitky nelze podat. Usnesení o udělení příklepu bude zveřejněno nejpozději následující den po udělení příklepu na elektronické úřední desce soudního exekutora na stránce www.exekutorbrnovenkov.cz. Do 15 dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání proti usnesení o příklepu též osoby uvedené v § 336c odst. 1 písm. a), kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnily dražebního jednání, a dražitelé, kteří se zúčastnili dražebního jednání, jestliže mají za to, že průběhem dražby byli zkráceni na svých právech.

Dle ust.§ 336ja odst. 1, osoby, které mohou být účastny dražby, mohou do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu písemně navrhnout, že vydraženou věc chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Navrhovatel předražku je současně povinen ve výše uvedené lhůtě předražek na účet soudního exekutora zaplatit. Po uplynutí lhůty vyzve exekutor vydražitele, aby do tří dnů oznámil, zda zvyšuje svoje nejvyšší podání na částku nejvyššího předražku. Poté vydá exekutor usnesení o předražku, ve kterém rozhodne o tom, kdo je předražitelem a za jakou cenu nemovitost nabude. Neúspěšným navrhovatelům předražku se zaplacená částka vrátí po právní moci usnesení o předražku.

PŘÍKLEP

Usnesení o příklepu bude vydražiteli doručeno v písemné nebo elektronické podobě. V usnesení o příklepu se stanoví lhůta k zaplacení nejvyššího podání (lhůta běží po nabytí právní moci usnesení o příklepu a nesmí být delší než dva měsíce) a účet exekutora a variabilní symbol, na který musí být doplatek zaplacen. Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota.

OBMEŠKANÝ VYDRAŽITEL

Nezaplatí-li vydražitel nejvyšší podání ani v dodatečné lhůtě, kterou mu určí exekutor nebo exekutorský kandidát a která nesmí být delší než jeden měsíc, usnesení o příklepu se zrušuje a exekutor nebo exekutorský kandidát nařídí další dražbu.

Obmeškaný vydražitel je povinen nahradit náklady, které exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednání, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání a rozdíl na nejvyšším podání, bylo – li při dalším dražebním jednání dosaženo nejvyšší podání. Na tyto závazky se započítává složená jistota. Převyšuje – li jistota uvedené závazky, zbývající část jistoty bude vyplacena vydražiteli. Nepostačuje – li složená jistota k úhradě uvedených závazků, bude podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) proti obmeškanému vydražiteli.

VRÁCENÍ SLOŽENÉ JISTOTY

Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacená jistota po skončení dražebního jednání. Vydražitelům, kteří zaplatili dražební jistotu na účet exekutora, bude tato vrácena na účet, vydražitelům, kteří jistotu vkládali na účet exekutora, bude jistota vrácena taktéž na účet, který dražitelé písemně (případně osobně v sídle exekutora) sdělí.

Jestliže však dražitelé podali proti příklepu námitky (odvolání), vrátí se těmto dražitelům jistota až po pravomocném rozhodnutí o těchto námitkách (o odvolání). 

PŘEVZETÍ A NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI

- U řízení zahájených do 31.12.2012, je vydražitel oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu; o tom je vydražitel povinen vyrozumět exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předkupní právo k vydražené nemovitosti zaniká dnem, kterým se stal vydražitel jejím vlastníkem.

Vydražitel, který nemovitost přesto převzal, ale nestal se vlastníkem (z důvodu nezaplacení nejvyššího podání), je povinen vrátit ji povinnému, vydat mu užitky a nahradit škodu, kterou mu způsobil při hospodaření s nemovitostí a jejím příslušenstvím.

 

- U řízení zahájených po 1.1.2013 (včetně), je vydražitel oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu. Byl-li však podán návrh na předražek, nemovitou věc s příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku.

Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace