Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

Poučení vydražitele

 

POUČENÍ VYDRAŽITELE

Z důvodu změny právní úpravy občanského soudního řádu novelou zákona č. 396/2012 Sb., účinnou od 1.1.2013, došlo k odlišení postupu při provádění dražeb nemovitých věcí u řízení zahájených do 31.12.2012 a exekučních řízení zahájených od 1.1.2013.

 

 

1.  Postup po vydražení nemovitosti u exekučních řízení zahájených do 31.12.2012 (včetně)

 

Po ukončení dražby soudní exekutor vyhotoví usnesení o příklepu, které bude doručováno opravnému, povinnému a vydražiteli. Usnesení o příklepu obsahuje mimo jiné informace o tom jakou částku, v jaké lhůtě a na jaký účet má vydražitel složit. Lhůta k doplacení nejvyššího podání začíná běžet od okamžiku nabytí právní moci usnesení o příklepu a zpravidla činí 1 měsíc (lhůta je závazně uvedena v usnesení o příklepu). Z toho důvodu vydražiteli doporučujeme přibližně 3 týdny po udělení příklepu kontaktovat Exekutorský úřad a informovat se o tom, zda již usnesení o příklepu nabylo právní moci.

 

PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

Podmínky:

·                    právní moc usnesení o příklepu a

·                    zaplacení nejvyššího podání ve stanovené lhůtě.

Po splnění uvedených podmínek Exekutorský úřad zašle příslušnému katastrálnímu úřadu vyrozumění o právní moci usnesení o příklepu a o doplacení nejvyššího podání, na základě kterého provede příslušný KÚ změnu v osobě vlastníka vydražených nemovitostí (tj. na osobu vydražitele).

 

VÝMAZ POZNÁMEK Z LISTU VLASTNICTVÍ

Na základě tohoto vyrozumění dále příslušný katastrální úřad zajistí výmaz poznámky „exekuční příkaz prodejem nemovitostí“, jakož i poznámky „dražební vyhláška“, vydané exekutorským úřadem. Na základě vyrozumění má příslušný katastrální úřad dále provést také výmaz poznámek exekučních příkazů prodejem nemovitostí vydaných jinými exekutory (resp. poznámek usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí).

 

ZÁNIK A VÝMAZ ZÁSTAVNÍCH PRÁV Z LISTU VLASTNICTVÍ

Zástavní práva (smluvní, soudcovská, exekutorská či zřízená rozhodnutím správního orgánu) a případná věcná břemena a nájemní práva váznoucí na vydražených nemovitostech, o kterých nebylo rozhodnuto, že v dražbě nezanikají, zanikají až právní mocí usnesení o rozvrhu (viz ust. § 337h občanského soudního řádu).

 

ROZVRHOVÉ JEDNÁNÍ

Po nabytí právní moci usnesení o příklepu a doplatku nejvyššího podání soudní exekutor předvolá zúčastněné osoby k rozvrhovému jednání (jedná se o osobu oprávněného, povinného, vydražitele a přihlášených věřitelů). Účast vydražitele při rozvrhovém jednání není povinná. Předmětem rozvrhového jednání je rozdělení výtěžku dražby mezi oprávněného a další přihlášené věřitele (dle pravidel stanovených občanským soudním řádem).

Rozvrhové řízení provádí exekutor. Výsledkem rozvrhového jednání je Usnesení o rozvrhu, které je (mimo jiné) doručováno i vydražiteli.

Teprve až po nabytí právní moci usnesení o rozvrhu zasílá exekutor příslušnému katastrálnímu úřadu vyrozumění, že zástavní práva (+ případná věcná břemena, o kterých nebylo rozhodnuto, že v dražbě nezanikají) váznoucí na vydražených nemovitostech zanikla a příslušný KÚ tak provede jejich výmaz.

 

2.  Postup po vydražení nemovitosti u exekučních řízení zahájených od 1.1.2013 (včetně)

 

Po ukončení dražby bude usnesení o udělení příklepu zveřejněno nejpozději následující den po udělení příklepu na elektronické úřední desce soudního exekutora na stránce www.exekutorbrnovenkov.cz. Současně bude doručováno oprávněnému, povinnému a vydražiteli.

Dle ust.§ 336ja odst. 1, osoby, které mohou být účastny dražby, mohou do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu písemně navrhnout, že vydraženou věc chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Navrhovatel předražku je současně povinen ve výše uvedené lhůtě předražek na účet soudního exekutora zaplatit. Po uplynutí lhůty vyzve exekutor vydražitele, aby do tří dnů oznámil, zda zvyšuje svoje nejvyšší podání na částku nejvyššího předražku. Poté vydá exekutor usnesení o předražku, ve kterém rozhodne o tom, kdo je předražitelem a za jakou cenu nemovitost nabude. Neúspěšným navrhovatelům předražku se zaplacená částka vrátí po právní moci usnesení o předražku.

 

V případě, že návrh na předražek nebyl podán, postupuje se dále dle vydaného usnesení o příklepu. To obsahuje mimo jiné informace o tom jakou částku, v jaké lhůtě a na jaký účet má vydražitel složit. Lhůta k doplacení nejvyššího podání začíná běžet od okamžiku nabytí právní moci usnesení o příklepu a zpravidla činí 1 měsíc (lhůta je závazně uvedena v usnesení o příklepu).

Z toho důvodu vydražiteli doporučujeme přibližně 3 týdny po udělení příklepu kontaktovat Exekutorský úřad a informovat se o tom, zda již usnesení o příklepu nabylo právní moci, případně, zda byl v uplynulé lhůtě podán návrh na předražek.

 

PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu. Byl-li však podán návrh na předražek, nemovitou věc s příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku.

Vydražitel se stává vlastníkemvydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání.

Po splnění uvedených podmínek Exekutorský úřad zašle příslušnému katastrálnímu úřadu vyrozumění o právní moci usnesení o příklepu (usnesení o předražku) a o doplacení nejvyššího podání, na základě kterého provede příslušný KÚ změnu v osobě vlastníka vydražených nemovitostí (tj. na osobu vydražitele/předražitele).

 

VÝMAZ POZNÁMEK Z LISTU VLASTNICTVÍ

Na základě tohoto vyrozumění dále příslušný katastrální úřad zajistí výmaz poznámky „exekuční příkaz prodejem nemovitostí“, jakož i poznámky „dražební vyhláška“, vydané exekutorským úřadem. Na základě vyrozumění má příslušný katastrální úřad dále provést také výmaz poznámek exekučních příkazů prodejem nemovitostí vydaných jinými exekutory (resp. poznámek usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí).

 

ZÁNIK A VÝMAZ ZÁSTAVNÍCH PRÁV Z LISTU VLASTNICTVÍ

Zástavní práva (smluvní, soudcovská, exekutorská či zřízená rozhodnutím správního orgánu) a případná věcná břemena a nájemní práva váznoucí na vydražených nemovitostech, o kterých nebylo rozhodnuto, že v dražbě nezanikají, zanikají až právní mocí usnesení o rozvrhu (viz ust. § 337h občanského soudního řádu).

 

ROZVRHOVÉ JEDNÁNÍ

Po nabytí právní moci usnesení o příklepu a doplatku nejvyššího podání soudní exekutor rozvrhne rozdělovanou podstatu. V případě, že o to požádá alespoň jeden věřitel, předvolá zúčastněné osoby k nařízenému rozvrhovému jednání (jedná se o osobu oprávněného, povinného, vydražitele a přihlášených věřitelů). Účast vydražitele při rozvrhovém jednání není povinnáPředmětem rozvrhového jednání je rozdělení výtěžku dražby mezi oprávněného a další přihlášené věřitele (dle pravidel stanovených občanským soudním řádem).

Rozvrhové řízení provádí exekutor. Výsledkem rozvrhového jednání je Usnesení o rozvrhu, které je (mimo jiné) doručováno i vydražiteli.

Teprve až po nabytí právní moci usnesení o rozvrhu zasílá exekutor příslušnému katastrálnímu úřadu vyrozumění o tom, která zástavní práva váznoucí na vydražených nemovitostech zanikla a která případně dále působí proti vydražiteli. Příslušný KÚ následně provede jejich výmaz.

 

3.  Pro všechny dražby bez ohledu na datum zahájení platí následující:

 

OBMEŠKANÝ VYDRAŽITEL

Nezaplatí-li vydražitel nejvyšší podání ani v dodatečné lhůtě, kterou mu určí exekutor nebo exekutorský kandidát a která nesmí být delší než jeden měsíc, usnesení o příklepu se zrušuje a exekutor nebo exekutorský kandidát nařídí další dražbu.

Obmeškaný vydražitel je povinen nahradit náklady, které exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednání, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání a rozdíl na nejvyšším podání, bylo – li při dalším dražebním jednání dosaženo nejvyšší podání. Na tyto závazky se započítává složená jistota. Převyšuje – li jistota uvedené závazky, zbývající část jistoty bude vyplacena vydražiteli. Nepostačuje – li složená jistota k úhradě uvedených závazků, bude podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) proti obmeškanému vydražiteli.

 

DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

Dle ust. § 21 odst. 2 písmeno c) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, je vydražitel povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž nabylo právní moci usnesení o příklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání v dražbě nemovitostí v exekučním řízení.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace